Профит Експерт

Контакт с нас


0892479178
0892602510

Информация и Декларация

ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ за обработка на предоставени лични данни

 

Във връзка с Вашата заявка за кандидатставане и получаване на кредит от „ПРОФИТ ЕКСПЕРТ“ООД Ви предоставяме следната информация:

  1. Администратор на лични данни е : „ПРОФИТ ЕКСПЕРТ“ООД ЕИК: 200983175 , със седалище и адрес на управление: гр.София , бул.“Васил Левски“ 7,офис 1,email: contacts@credit-bulgaria.com вписано като администратор на лични данни с Удостоверение от КЗЛД с номер 0042071 от дата 28.04.2009г. , по нататък наричано само Дружество.
  2. Контактите на длъжностното лице по защита личните данни са email: profitexpert@abv.bg ,адрес: гр.София , бул.“Васил Левски“ 7,офис 1.
  3. Предоставените от Вас три имена ,телефон ,email и ЕГН представляват лични данни.Тези лични данни дружеството ще обработи с цел последващ контакт за уточняване запитването Ви за кредит,както и за маркетингово предлагане на продукти и услуги ( директен маркетинг) от старана на Дружеството на който и да е предоставен от Вас адрес за комуникация, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на удовлетвореност от качеството на предоставените услуги и провежданата от Дружеството дейност,включително в случай ,че не се стигне до кандидатстване или сключване на договор за потребителски кредит.Няма да сте обект на профилиране и афтоматизирано вземане на решения.
  4. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на служители ( сътрудници) ,партньори на Дружеството за осъществяване на горепосочените цели за обработка.Личните Ви данни ще бъдат обработвани само от лица, оправомощени да ги обработват и/или юридически лица със статут “ обработващ личните данни“по силата на нареждане или възлагане от страна на Дружеството.При обработката на личните данни получателите на личните данни може да възложат тяхното обработване на лица, оправомощени да ги обработват или на други такива със статут ( обработващ лични данни).
  5. Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме съглано тази декларация за период от 5 / пет / години от тяхното предоставяне на Дружеството,като в този срок считаме ,че ще се постигнат целите за обработката на личните данни.
  6. Вашите права във връзка с обработката на лични данни са: право на преносимост и достъп до личните Ви данни.Може да поискате тяхното коригиране,ограничаване и изтриване.Имате право да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг,да оттеглите съгласието си и да подавате жалба до Комисията за защита на лични данни.
  7. Предоставянето на лични данни е доброволно с оглед на Вашето запитване за кредит и бъдещо кандидатстване,като евентуалния Ви отказ от предоставяне на лични данни ще означава отказ от кандидатстване.Може да оттеглите съгласието си с обработката на личните данни,освен ако е налице друго законно основание за продължаване на обработката на всички или на част от отнасящите се до Вас лични данни.

С поставяне на отметка в полето „съгласен съм с декларацията за предоставяне на лични данни“ давате съгласие за обработка на личните Ви данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и при условията на настоящата декларация.